GolemMarket

Публічна оферта

1. ПРЕАМБУЛА

1.1. Цей Договір, в якому одна сторона фізична особа-підприємець ФОП Джемчук Дмитро Сергійович (надалі – «Виконавець»), що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію та є платником єдиного податку, з однієї сторони, та будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – «Замовник»), з другої сторони, надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей договір про надання послуг (надалі – «Договір»), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг і є еквівалентом письмового договору, а також відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

1.3. Перед початком отримання Послуг будь-яка фізична або юридична особа зобов'язується ознайомитися з умовами Договору. Якщо така особа не погоджується з умовами Договору, вона не має права користуватися Послугами. Відповідно, особа, яка вчинила Акцепт, вважається ознайомленою та такою, яке згодна з усіма умовами Договору.

1.4. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов Договору є факт розміщення будь-якою особою замовлення на сайті Виконавця та/або оплати за обрані послуги. Ці дії свідчать про бажання такої особи укласти цей Договір і є Акцептом. З моменту Акцепту Договір вважається укладеним, а така фізична або юридична особа визначається як Замовник.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Послуга з надання збірки серверів Minecraft – послуга з надання готової збірки з розширеними функціональними можливостями Minecraft Java Edition для виконавця, згідно з описом до продукту.

Збірки серверів Minecraft – набори плагінів, попередньо встановлених разом із сервером, для того щоб додати нові можливості та функціональність у гру. Вони дають змогу налаштовувати геймплей, додавати нові блоки, предмети, моби, механізми та розширювати ігровий світ.

Послуга з надання плагіну серверів Minecraft – послуга з надання готового доповнення Minecraft Java Edition сервера для виконавця.

Плагіни серверів Minecraft – програмне забезпечення, що додається до сервера Minecraft Java Edition для розширення його функціональності та зміни ігрового досвіду. Плагіни дають змогу налаштовувати поведінку ігрових механік, додавати нові функції, покращувати безпеку сервера і надавати адміністративні можливості.

Побудова у Minecraft – це об'єкти або конструкції, створені гравцями у гральному світі Minecraft. Замовлення може бути виконано шляхом надання Замовнику світу з обраною будовою або schematic-файлу.

Сайт Виконавця – веб-сайт, який знаходиться в мережі Інтернет за посиланням https://golemmarket.com. Доступ до веб-сайту мають всі користувачі всесвітньої мережі Інтернет 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику готову збірку Minecraft, побудову у гральному світі Minecraft або плагін Minecraft відповідно до обраного пакету або послуги, зазначених на веб-сайті виконавця.

3.2 Замовник зобов'язується сплатити вартість послуг відповідно до цін, зазначених на веб-сайті виконавця, за обраний пакет або послугу.

3.4. До складу Послуг не входить налаштування або діагностика персонального комп'ютера, модему і програмного забезпечення Замовника, а також навчання навичкам роботи в мережі Інтернет та послугами.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг вказано на веб-сайті виконавця. Виконавець залишає за собою право змінювати вартість послуг в односторонньому порядку, у будь-який момент часу. Сплата замовлення Замовнику виконується з урахуванням особливостей, вказаних у пункті 8.2.

4.2 Оплата послуг здійснюється Замовником шляхом вибору зручного способу оплати на веб-сайті виконавця.

4.3. При відсутності повної оплати, Виконавець має право не надавати Послуги.

4.4. Виконавець забовʼязується повернути помилково зараховані кошти на рахунок, з якого було здійснено оплату (refund). Цей пункт має силу тільки за умови, що Послуги не були надані Замовнику.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобовʼязується надавати Послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

5.2. Виконавець зобов'язується надати Замовнику повністю функціонуючі та актуальні, готові збірки Minecraft та плагіни Minecraft відповідно до опису на сайті Виконавця.

5.3. Якщо у Продукті виявляються помилки або недоліки, Виконавець зобов'язуємося виправити їх та надати Замовнику бонус за очікування.

5.4. Замовник зобов'язується використовувати послуги лише в особистих цілях та не передавати їх третім особам без письмової згоди Виконавця.

5.5. Замовник зобов'язується не використовувати послуги в незаконних цілях, включаючи, але не обмежуючись, поширення шкідливого коду, порушення авторських прав або здійснення шахрайської діяльності.

5.6. Замовник має право отримати підтримку та консультацію щодо використання послуг від виконавця відповідно до обраного пакету або послуги.

5.7. Замовник має право на отримання консультації по електронній пошті щодо питань вказаних у письмовій інструкції до наданих Послуг. Усі інші консультації надаються на платній основі.

5.8. Протягом всього терміну дії Договору, в разі виникнення сумнівів у достовірності наданих Замовником даних, вказаних при замовленні послуги, Виконавець має право запросити додаткові відомості та (або) вимагати підтвердження наданих. Запит надсилається електронною поштою на контактну адресу Замовника.

5.9. Якщо дані відомості не подаються Замовником протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту направлення першого запиту, Виконавець має право відхилити заяву Замовника на нову послугу та/або припинити надання послуг Замовнику.

5.10. Виконавець має право змінювати ціни на надані їм послуги (ціни і умови надання послуг, що діють на момент укладення Договору, зазначені на веб-сайті Виконавця) в односторонньому порядку з обов'язковим повідомленням Замовника відповідно.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність за неналежне виконання Договору відповідно до законодавства України з урахуванням умов, встановлених Договором. Виконавець має доступ до інформації Замовника, виключно з метою технічного забезпечення послуг або в разі отримання претензій третіх осіб, що стосуються його шкідливих і/або протизаконних дій, відповідно до чинного законодавства України, повідомити облікові дані Замовника.

6.2. Виконавець не несе відповідальності перед Замовниками або третіми сторонами за будь-які затримки, переривання, збитки або втрати, що відбуваються через дефекти в будь-якому електронному або механічному обладнанні, що не належить Виконавцю; проблеми при передачі даних або з'єднання, що сталися не з вини Виконавця; обставини непереборної сили в загальноприйнятому сенсі.

6.3. Замовлення виконуються виключно для особистого використання і не можуть бути поширені будь-яким чином. За порушення цієї умови Замовник повинен сплатити штраф у розмірі 200% від вартості Продукту, за кожне порушення умови цього пункту.

6.4. Виконавець не нестиме відповідальності за будь-які витрати або збитки, які прямо або побічно виникли в результаті використання послуги Виконавця розміщенні Замовником.

6.5. При невиконанні однієї зі сторін будь-якого положення цього Договору спірні питання підлягають врегулюванню шляхом переговорів. Якщо вирішення спорів і розбіжностей на основі взаємних домовленостей неможливо, то вони підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.6. Замовник, використовуючи послуги Виконавця і мережі Інтернет, самостійно відповідає за шкоду, заподіяну його діяннями (особисто або іншою особою під його мережевими реквізитами) особі або майну громадян, юридичних осіб, держави або моральним засадам суспільства.

6.7. Виконавець не несе відповідальності за можливі помилки чи несправності, спричинені використанням готових збірок Minecraft та плагінів Minecraft третіми особами або невиконання системних вимог Замовником.

6.8. Якщо Замовник придбав хостинг, на якому не працюють збірки Виконавця, підтримка та налаштування для такого хостингу будуть надаватися лише за додаткову плату. Робота збірок, в основі яких є MultiverseCore або BungeeCord не гарантована на слотових хостингах, тому Замовник повинен бути уважним при виборі хостингу.

6.9. Замовник несе відповідальність за будь-які наслідки, спричинені використанням послуг, включаючи, але не обмежуючись, пошкодження комп'ютера, втрату даних або порушення авторських прав.

6.10. Оскільки Інтернет є добровільним об'єднанням різних мереж і ресурсів, Виконавець не несе відповідальності за нормальне функціонування Мережі Інтернет або її частин.

7. ТЕРМІН ДІЇ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту прийняття Замовником публічної оферти на веб-сайті виконавця та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

7.2. Договір може бути розірваний у будь-який час за згодою Сторін.

7.3. При істотному порушенні однією із Сторін умов цього Договору інша Сторона має право на одностороннє розірвання Договору, про що письмово (можливо електронним листом за email) повідомляє Сторону, яка порушила умови Договору.

7.4. При розірванні Договору з ініціативи Замовника, невикористана частина оплати Замовника не повертається.

7.5. Кожна зі сторін має право припинити цей Договір у односторонньому порядку у разі невиконання іншою стороною своїх зобов'язань протягом 30 днів після отримання письмового повідомлення про затримку у наданні послуг.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Виконавець залишає за собою право вносити зміни та доповнення до цього Договору без попереднього повідомлення Замовника. Змінена редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на веб-сайті виконавця.

8.2 Деякі товари, які беруть участь у акції, не підлягають наданню оновлень. Якщо клієнту це не підходить, є можливість придбати товар за повну вартість.

8.3. Оновлення збірок та плагінів надаються після того, як Замовник повідомить Виконавця про необхідність таких оновлень. Ця умова діє лише для клієнтів, які придбали товар за його повну вартість, без знижок.

8.4. Цей Договір регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України.

8.5. Підтверджуючи свою згоду з умовами цього Договору, Замовник тим самим підтверджує, що ознайомився з його положеннями та погодився з ними.

8.6. При купівлі товару з преміум плагінами, Замовник повинен мати ліцензію на їх використання. Для отримання преміум плагінів разом із збіркою, Замовник повинен довести своє право на їх використання.

8.7. Всі види повідомлень по електронній пошті відправляються Виконавцем на адреси електронної пошти, зазначені при замовлені товару і визнаються Сторонами офіційним листуванням в рамках цього Договору.

8.8. Повернення коштів можливе лише до моменту надання завершеного товару або початку виконання індивідуального замовлення співробітником. Повернення здійснюється виключно на рахунок, з якого було здійснено оплату. Термін повернення становить до 30 робочих днів.

8.9. Оплата, яка надходить на рахунки Виконавця від осіб молодше 18 років, із платіжних систем повнолітніх осіб, вважається зроблена зі згоди повнолітнього власника картки чи електронного гаманця і підлягає поверненню ВИКЛЮЧНО у разі, якщо послугу ще не було надано. В усіх інших випадках, коли Замовник отримав доступ до придбаних ресурсів, повернення не є можливим, оскільки Послуга вважається наданою за згодою платника.

8.10. Договір залишається дійсним в разі зміни реквізитів Сторін, включаючи, зміну найменування Сторін, місцезнаходження та ін. Замовник зобов'язаний повідомити Виконавця шляхом направлення повідомлення електронною поштою а Виконавець – шляхом розміщення відповідної інформації на сайті.

8.11. Всі спірні питання підлягають врегулюванню шляхом переговорів. Якщо вирішення спорів і розбіжностей шляхом переговорів неможливо, сторони домовилися, що розгляд спорів, пов'язаних з виконанням цього договору, здійснюється в суді за місцем реєстрації Виконавця. У питаннях, що не врегульовані договором, сторони керуються законодавством України.

8.12. Сторони за цим Договором визнають юридичну силу текстів документів отриманих засобами електронної пошти.

8.13. У разі виникнення у Сторін сумнівів в отриманні та (або) відправленні повідомлень по електронній пошті і іншим діям, пов'язаним з використанням інтерфейсів Замовником, достовірним доказом перерахованих вище подій буде інформація, що міститься у Виконавця і збережена його архівною службою.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком дії форс-мажорних обставин, які виникли після укладання Договору і які жодна зі сторін не могла передбачити або запобігти розумними заходами.

9.2. Про настання обставин непереборної сили Сторона, виконання зобов'язань якої перешкоджають відповідні обставини, повідомляє іншу Сторону протягом трьох днів з моменту виникнення таких обставин.

9.3. Термін виконання зобов'язань пропорційно переноситься на термін дії обставин непереборної сили та їх наслідків, якщо інше не буде передбачено додатковою угодою сторін.

10. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Роблячи Акцепт даного Договору, Замовник надає згоду на обробку своїх персональних даних (в тому числі: збір, зберігання, систематизацію, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування).

10.2. Метою використання персональних даних та їх подальшої обробки є надання Замовнику послуг.

10.3. Виконавець зобов'язується обробляти персональні дані Замовника в суворій відповідності до законодавства України про захист персональних даних.

10.4. Замовник погоджується з тим, що Виконавець має право використовувати його персональні дані в цілях передачі (в тому числі транскордонної) іншим суб'єктам за умов визначених Законодавством України.

10.5. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснено шляхом направлення Замовником відповідного розпорядження в простій письмовій формі на адресу Виконавця. При цьому Замовник згоден з тим, що такий відгук може спричинити такі наслідки як відмова з боку Виконавця в наданні послуг, внаслідок неможливості їх виконання без зазначених даних.

10.6. Права Замовника по відношенню до його персональних даних визначені в ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних".

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП ДЖЕМЧУК ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

ІПН/ЄДРПОУ: 3657100879
Юридична адреса: 73033, м. Херсон, пр. Будівельників, буд. 7, кв. 46

IBAN: UA513220010000026007300056020
Банк: АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
МФО банку: 322001

Телефон: 0 (800) 21-30-08, +38 (073) 793-75-95
E-mail: info@mcgolem.com